:(

:(

:(

:(

เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่นMD300C

ชื่อ  :  เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่นMD300C
รหัส  :  MD01006
ยี่ห้อ  :  ChoiceMMED
รุ่น  :  MD300C

  คุณสมบัติเฉพาะ MD300C  
วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2%) 70-100%  
ค่าความแม่นยา 70-100%+-3%  
   

อัตราการเต้นของชีพจร(PR)

ค่าความแม่นยา

30-235 bpm

30-99 bpm +- 2 bpm

100-235 bpm +- 2%

 
จอแสดงผล OLED  
การแสดงผล 6 แบบ แสดงค่า ปริมาณออกซิเจนในเลือด,อัตราการเต้นของชีพจร, กราฟอัตราการเต้นของชีพจร  
   
ความสวา่ งของหนา้ จอ ปรับได้ 10 ระดับ  
ขนาดเครื่อง ก 33 x ย 58 x ส 37 มม.  
น้าหนกั เครื่อง 33 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)  
แบตเตอรี่ที่ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 V ขนาด AAA 2 ก้อน ใช้งานต่อเนื่อง 30 ชม. ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ภายใน 8 วินาทีเมื่อไม่ใช้งาน

* bpm = Beat per minute หน่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

SpO2% = หน่วยวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด